Vedtægter

VEDTÆGTER FOR ”FARMORS SOMMERHAVE”


Forord:


Annette Marie Andersen, Vordingborg har udviklet et koncept kaldet ”Farmorhuset”, og har i tilslutning hertil formuleret en række værdier og holdninger, der ligger bag ved dette koncept. Foreningen ”Farmorhusets Sommerhave” drives i respekt hermed, og i henhold til indgået samarbejdsaftale med ”Farmorhuset” der regulerer grundlaget for aktiviteter der kan afvikles i ”Farmors Sommerhave”.

 1. Navn, hjemsted og formål
 • Foreningens navn er ”FARMORHUSETS SOMMERHAVE”, med CVR nr. 41434961 og adresse Sct. Knudsstræde 6, 4780 Stege
 • Foreningen er en nonprofit social og kulturel forening, der samarbejder med ”Farmorhuset” i Vordingborg
 • Foreningen har til formål at yde støtte til fremme af idéer og værdier, som Annette Andersen, Vordingborg har udviklet i sit koncept kaldet ”Farmorhuset”.
 • Der indgås samarbejdsaftale med ”Farmorhuset” i Vordingborg. Denne skal indeholde alle spilleregler for samarbejdet, grundlaget for evt. Royalties, ny udvikling af aktiviteter, domæne afgrænsning m.m. Samarbejdsaftalen skal godkendes af bestyrelsen i såvel ”Farmorhuset” som ”Farmors Sommerhave”. Farmors Sommerhave skal endvidere arbejde aktivt med at skabe plads til individuel kreativitet og ny ideudvikling blandt de frivillige.
 • Foreningen forestår driften af den på Møn placerede, Farmors Sommerhave.
 • Foreningens hjemsted er Vordingborg Kommune.

 

 1. Medlemskab
 • Som medlemmer kan optages enhver, der går ind for – og vil støtte foreningens formål. Optagelse i foreningen sker ved henvendelse til formanden for bestyrelsen. Ved indmeldelse skal mailadresse oplyses a.h.t. kommunikation, der alene sker via Facebook eller mail.
 • Udmeldelse af foreningen sker ved henvendelse til formanden for bestyrelsen. Bestyrelsen kan ved enstemmig beslutning ekskludere et medlem, der ikke overholder foreningens vedtægter, eller på anden måde skader foreningens omdømme. Dog skal en sådan eksklusion af medlemmet kunne indbringes for den følgende generalforsamling. Bestyrelsen kan ved almindelig beslutning ekskludere medlemmer, der står i kontingent restance.
 • Intet medlem kan ved udtrædelse, det være sig udmeldelse eller eksklusion, gøre krav på nogen del af foreningens formue.
 • Foreningens midler tilvejebringes dels ved et årligt kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen, dels ved eventuelle gaver, salg af støttebeviser, tilskud, udlejning, café salg eller lignende.

 

 1. Generalforsamlingen

3.1 Generalforsamlingen er i alle foreningens anliggender foreningens højeste myndighed inden for de af vedtægterne fastsatte rammer. Den årlige ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af maj måned.

 

3.2 Indkaldelse sker til medlemmerne via mail med mindst 1 måneds varsel, samt ved offentligt opslag. I indkaldelsen til medlemmerne vedlægges dagsorden og det reviderede regnskab. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

 

3.3 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal indkaldes, når mindst 25% af medlemmerne med angivelse af dagsorden, skriftligt forlanger det. I sidstnævnte tilfælde skal bestyrelse sende indkaldelse senest én måned efter, at den har modtaget begæringen.

 

3.4 Generalforsamlingens forhandlinger ledes af en af forsamlingen valgt dirigent. Afstemninger foregår ved håndsoprækning, men skal ske skriftligt, hvis dirigenten, et medlem af bestyrelsen eller tre almindelige medlemmer forlanger det.

 

3.5 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst opfatte følgende:

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden fremlægger bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Forelæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
 7. Valgt af revisor og revisorsuppleant
 8. Eventuelt

 

3.6 Der tilkommer hvert medlem én stemme. Beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt flertal. Et medlem er berettiget til at lade sig repræsentere at et andet medlem ved skriftlig fuldmagt. Intet medlem kan dog samtidig være befuldmægtiget for mere end to medlemmer. Det er en betingelse for stemmeret, at det pågældende medlem ikke er i kontingent restance.

 

3.7 Til ændring af vedtægterne eller foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Er dette ikke tilfældet, kan der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor vedtægtsændringen/opløsningen kan gennemføres med ½ af de afgivne stemmer. Ændringerne træder straks i kraft ved vedtagelsen.

 

 1. Bestyrelsen

4.1 Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse. På generalforsamlingen vælges blandt medlemmerne en bestyrelse på minimum tre (3) og maksimum fem (5) personer.

Valgperioden er for to år. Der er to på valg det ene år og en til tre det efterfølgende år, afhængig af antallet af bestyrelsesmedlemmer for derved at sikre kontinuitet i bestyrelsesarbejdet. Herudover vælges 2 suppleanter for en etårig periode.   

Der vælges 1 revisor samt 1 revisorsuppleant. Valgperioden for revisor og revisorsuppleant er etårig.

 

4.2 Bestyrelsen konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen og vælger ved afstemning blandt sine medlemmer formand, næstformand, sekretær og kasserer.

 

4.3 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

4.4 Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det nødvendigt eller hensigtsmæssigt, samt når mindst 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne forlanger det.

 

4.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 medlemmer inklusive formanden eller næstformanden er til stede. I tilfælde af stemmelighed udgør formandens – eller i dennes fravær – næstformandens stemmer udslaget.

 

4.6 Der skrives referat af forhandlingerne på bestyrelsens møder, og referater godkendes på det efterfølgende bestyrelsesmøde.

 

 1. Regnskab og revision

5.1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret, og første regnskabsår løber fra foreningens stiftelse til den 31. december 2020.

 

5.2 Regnskabet skal, før indkaldelse til den ordinære generalforsamling, være revideret af den på generalforsamlingen valgte revisor.

 

5.3 Foreningens formue skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut, og således at der tilstræbes et rimeligt afkast.

 

5.4 Foreningen kan ikke optage lån hverken hos private eller hos banker. Herfra er undtaget optagelse af lån hos Farmorhuset i Vordingborg.

 

 1. Tegning og hæftelse

6.1 Foreningen tegnes af 2/3 medlemmer af bestyrelsen i forening, eller af formanden alene eller af næstformanden og kasseren i forening.

 

6.2 For foreningens forpligtigelser hæfter alene foreningens formue.

 

 1. Foreningens opløsning

7.1 Formuen kan ikke tilbageføres til stifterne eller medlemmerne. Ved foreningens eventuelle opløsning tilfalder foreningens aktiver og formue ”Farmorhuset” i Vordingborg.

 

Således vedtaget på Foreningens stiftende generalforsamling den 11. juni 2020.

>>>>>>>>>>>>>xXx<<<<<<<<<<<<